Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Prowadzimy studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i MBA.

Kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Prawo, Zarządzanie i coaching.

Szczegółowa oferta studiów znajduje się poniżej.

Studia na kierunku administracja przygotowują przede wszystkim do pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji państwowej i samorządowej, dlatego duży nacisk kładzie się na znajomość prawa administracyjnego i procedur administracyjnych, zasad interpretacji i stosowania przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Specyfika działania jednostek administracji różnych szczebli wymaga również rozległej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, ekonomii, finansów publicznych, kierowania […]
Studenci
Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ma charakter interdyscyplinarny. Studenci zdobywają ogólną wiedzę z zakresu prawa i administracji, organizacji i zarządzania, psychologii, socjologii itp., w powiązaniu ze specjalistyczną, praktyczną wiedzą o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, zdrowia, życia i mienia obywateli, bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego i utrzymania porządku publicznego. Uczą się jak zarządzać bezpieczeństwem imprez masowych, reagować w sytuacjach zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych, […]
Ekonomia
Celem kształcenia praktycznego na Kierunku Ekonomia jest przygotowanie studentów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Kształcenie na kierunku Ekonomia oraz sposób realizacji zajęć są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja i digitalizacja procesów gospodarczych oraz społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, […]
Kierunek finanse i rachunkowość umożliwia poznanie sposobu funkcjonowania instytucji finansowych (banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych itp.) oraz kształtuje umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku. Pozytywna ocena kierunku dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną Studia w ofercie: Studia I stopnia (licencjackie): – stacjonarne 6-semestralne – […]
Kosmetologia
Studia na kierunku kosmetologia przygotowują specjalistów o kwalifikacjach umożliwiających wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, leczniczych i powstrzymujących procesy starzenia. Podstawą ich wykształcenia jest gruntowna wiedza z zakresu wybranych nauk przyrodniczych, medycznych, humanistycznych i społecznych, wzbogacona o praktyczne umiejętności korzystnego wpływania na zdrowie i wygląd pacjenta. Ponadto w ramach programu kształcenia, studenci przygotowują się również do podejmowania działań organizacyjnych i menedżerskich, niezbędnych w kontaktach z […]
Akredytacja dla kierunku kształcenia Pielęgniarstwo II stopień. Akredytacja dla kierunku kształcenia Pielęgniarstwo I stopień. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo. Studia w ofercie: Studia I stopnia (licencjackie): – stacjonarne 6-semestralne – […]
Prawo
Studia na kierunku prawo przygotowują do wykonywania zawodów prawniczych. Program studiów jest oparty na klasycznych wzorcach europejskich; wykorzystuje uniwersytecką formułę studiów ukierunkowaną na przygotowanie do pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i gospodarce. Oznacza to m.in. umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania i stosowania przepisów, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania […]
ANS Kielce
Dzięki studiom na kierunku zarządzanie i coaching oraz specjalnościom takim jak zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching menadżerski absolwenci uzyskują nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które – jak podkreślają pracodawcy –  są dla nich najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu absolwenta. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie […]

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Jest to warunek przyjęcia na Studia Podyplomowe w Akademii Lipińskiego w Kielcach