Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Informacje dotyczące Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 (RODO)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach: iod@lipinski.edu.pl, tel. 41 366 93 73;
3) dane osobowe przetwarzane są:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w sprawach dotyczących:
• rekrutacji kandydatów na studia,
• dokumentowania przebiegu studiów,
• udzielania studentom pomocy materialnej,
• kontaktowania się ze studentami w sprawach związanych z tokiem kształcenia,
• dokumentowania przebiegu zatrudnienia,
• wydarzeń i programów mobilności naukowej pracowników i studentów;


b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w sprawach dotyczących:
• wykonywania przez uczelnię obowiązków sprawozdawczych,
• wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych oraz rozliczeń finansowych,
• ochrony interesów administratora, w tym dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej;


c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w sprawach dotyczących:
• realizacji projektów edukacyjno-informacyjnych dla studentów,
• uczestnictwa w konferencjach, sympozjach, seminariach lub wydarzeniach naukowych lub popularyzujących naukę (w tym przetwarzania wizerunku w związku z dokumentowaniem tych działań),
• informowania absolwentów o możliwości podejmowania dodatkowych aktywności edukacyjnych;


d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w sprawach dotyczących:
• przetwarzania danych osób reprezentujących interesariuszy i kontrahentów,
• przetwarzania danych kontaktowych osób fizycznych wskazanych w umowach, których stronami są osoby prawne,
• przetwarzanie danych pozyskanych z monitoringu systemów informatycznych oraz monitoringu poczty elektronicznej,
• stosowania monitoringu wizyjnego;


e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w sprawach dotyczących:
• danych osobowych uczniów – uczestników olimpiad, konkursów i innych projektów edukacyjnych,
• danych osobowych kandydatów do pracy w zakresie wykraczającym poza katalog określony w Kodeksie pracy,
• publikacji wizerunku pracownika, studenta;


f) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w sprawach dotyczących:
• kandydatów do pracy,
• współpracy z nauczycielami akademickimi na podstawie umów cywilnoprawnych,
• współpracy z innymi osobami na podstawie umów cywilnoprawnych
• realizacji studenckich programów mobilności oraz studenckich praktyk zawodowych,
• udostępniania zasobów bibliotecznych,
• kooperacji z dostawcami będącymi osobami fizycznymi, poprzez zawieranie umów,
• kształcenia w ramach tzw. innych form kształcenia (np. kursy dokształcające, szkoły letnie) na podstawie zawieranych umów.


4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach o zasobach archiwalnych.
6) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jej dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Skip to content