Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Pielęgniarstwo

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

 • stacjonarne 6-semestralne
 • stacjonarne w formie zjazdów 7-semestralne

Studia II stopnia (magisterskie):

 • stacjonarne 4-semestralne
 • niestacjonarne 4-semestralne

Stypendia i zniżki

System stypendialny:
 • stypendium naukowe do 1 150 zł/mc
 • stypendium socjalne do 890 zł/mc
 • GWARANTOWANE stypendium dla osób niepełnosprawnych do 950 zł/mc
 • zapomoga do 1 250 zł
Zniżki:
 • II bezpłatny kierunek
 • brak opłaty wpisowej na studiach II stopnia
 • zniżka rodzinna do 50%
 • wysokość czesnego GWARANTOWANA umową na cały okres studiów
 • brak dodatkowych kosztów za semestr/rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu
 • ulga dla absolwentów na studiach podyplomowych 25 %
 • ulga na studiach podyplomowych dla studentów Naszej Uczelni studiów II stopnia 50 %

Oferta stypendialna oraz zniżek dostępna jest po spełnieniu odpowiednich wymogów, o szczegóły pytaj na Uczelni.


Absolwent

I stopień

Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej/podmiotach leczniczych, w tym w lecznictwie zamkniętym, specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Absolwent I stopnia kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

II stopień

Absolwent studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo:

 • zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;
 • standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;
 • mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania;
 • wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
 • zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;
 • rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;
 • problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej;
 • uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych;
 • regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia;
 • wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych;
 • kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;
 • zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;
 • uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań;
 • metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego.
  • W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
 • monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne;
 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
 • dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień;
 • opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu;
 • samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;
 • koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
 • ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia;
 • udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;
 • tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej;
 • stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej;
 • określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej;
 • komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;
 • organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;
 • prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki;
 • wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;
 • zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;
 • stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.

Absolwent II stopnia kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.


Praktyki

Praktykę zawodową student realizuje w placówkach leczniczo-opiekuńczych o specyfice zgodnej z zakresem i programem praktyki, po uzyskaniu przez studenta zgody danej placówki na jej odbywanie. Opiekunem zaliczającym praktykę w oddziale powinna być pielęgniarką pracująca w danym oddziale/jednostce posiadająca prawo wykonywania zawodu i prezentująca odpowiednie kwalifikacje, których opis przedstawia odpowiedni załącznik do procedury organizacji praktyk i które są weryfikowane zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministerialnym przez Uczelnię. Studentki kierunku pielęgniarstwo wyjeżdżają na praktyki w ramach programu Erasmus+ klinika Beelitz pod Berlinem.


Program Studiów

I stopień

Radiologia – Anatomia – Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – Badania naukowe w pielęgniarstwie – Badania fizykalne – Biochemia i biofizyka – Dietetyka – Etyka zawodu pielęgniarki – Farmakologia – Fizjologia – Genetyka – Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne  – Język Angielski – Język migowy  – Mikrobiologia i parazytologia – Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Opieka paliatywna – Organizacja pracy pielęgniarskiej – Patologia – Pedagogika – Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – Podstawowa opieka zdrowotna – Podstawy pielęgniarstwa – Podstawy ratownictwa medycznego – Prawo medyczne – Promocja zdrowia – Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne – Psychologia – Podstawy rehabilitacji – Seminarium dyplomowe – Socjologia – System informacji w ochronie zdrowia – Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej – Zakażenia szpitalne – Zdrowie publiczne

II stopień

Badania naukowe w pielęgniarstwie – Choroba nowotworowa, leczenie żywieniowe, ból – Choroby endokrynologiczne i metaboliczne w różnych grupach wiekowych – Choroby układu moczowo-płciowego w różnych grupach wiekowych oraz dializoterapia – Dydaktyka medyczna – Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej – Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych – Edukacja zdrowotna osób starszych i rodzin – Endoskopia – Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych – Gastroenterologia z uwzględnieniem problemów chorych w różnych grupach wiekowych – Holistyczne aspekty pracy pielęgniarskiej – Informacja naukowa – Język angielski – Koordynowana opieka zdrowotna – Leczenie nerkozastępcze, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna – Niewydolność krążenia  i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność oddechowa – Nowoczesne techniki diagnostyczne – Opieka onkologiczna – Pielęgniarstwo onkologiczne – Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej – Pielęgniarstwo wielokulturowe – Podstawowa opieka zdrowotna – Podstawy psychoterapii – Poradnictwo w pielęgniarstwie – Pracownia endoskopowa – Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych – Prawo w praktyce pielęgniarskiej – Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne – Psychologia zdrowia – Rany przewlekłe i przetoki – Schorzenia dermatologiczne w różnych grupach wiekowych – Statystyka medyczna – Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej – Wybrane schorzenia neurologiczne związane z wiekiem – Wybrane zagadnienia z kardiologii oraz elementy kardiochirurgii – Wypisywanie recept i zleceń na środki ortopedyczne i specjalnego przeznaczenia żywieniowego – Zaburzenia układu nerwowego – Zaburzenia zdrowia psychicznego – Zarządzanie w pielęgniarstwie PZ – Zarządzanie w pielęgniarstwie


Skip to content