Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Finanse i Rachunkowość

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

 • stacjonarne 6-semestralne
 • niestacjonarne 6-semestralne

Specjalności:

 • finanse przedsiębiorstw
 • rachunkowość

Opis Kierunku

Kierunek finanse i rachunkowość umożliwia poznanie sposobu funkcjonowania instytucji finansowych (banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych itp.) oraz kształtuje umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.


Stypendia i zniżki

System stypendialny:
 • stypendium naukowe do 1 150 zł/mc
 • stypendium socjalne do 890 zł/mc
 • GWARANTOWANE stypendium dla osób niepełnosprawnych do 950 zł/mc
 • zapomoga do 1 250 zł
Zniżki:
 • II bezpłatny kierunek
 • brak opłaty wpisowej na studiach II stopnia
 • zniżka rodzinna do 50%
 • wysokość czesnego GWARANTOWANA umową na cały okres studiów
 • brak dodatkowych kosztów za semestr/rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu
 • ulga dla absolwentów na studiach podyplomowych 25 %
 • ulga na studiach podyplomowych dla studentów Naszej Uczelni studiów II stopnia 50 %

Oferta stypendialna oraz zniżek dostępna jest po spełnieniu odpowiednich wymogów, o szczegóły pytaj na Uczelni.


Specjalności

Finanse przedsiębiorstw

Program kształcenia obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, gospodarki i strategii finansowo-ekonomicznej w przedsiębiorstwach, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości i ewidencji operacji gospodarczych, pozyskiwania przez przedsiębiorstwa kapitału na rynku finansowym, umiejętności przeprowadzenia analiz działalności gospodarczej, w tym analizy finansowej, prawa gospodarczego, obciążeń podatkowych i doradztwa podatkowego. Znajomość tych zagadnień pozwala absolwentom na podjęcie pracy jako menedżer finansowy, analityk finansowy, doradca klienta w instytucjach finansowych (bankach, funduszach inwestycyjnych).

Rachunkowość

Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu sprawozdawczości i prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawa gospodarczego, analizy finansowej, budżetowania, ubezpieczeń gospodarczych, zasad funkcjonowania systemu podatkowego i celnego. Studenci poznają zasady rachunkowości zarządczej, controlingowego systemu funkcjonowania firmy oraz zasady zarządzania finansami, planowania strategicznego i operacyjnego. Pracownicy z tą wiedzą potrzebni są w każdym przedsiębiorstwie.


Absolwent

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku finanse i rachunkowość wyposażony jest w bogaty zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki programowi studiów, który umożliwia poznanie różnych aspektów działalności gospodarczej zarówno w sferze mikro, jak i makroekonomicznej. Absolwent ma szczegółową wiedzę z zakresu finansów publicznych, rynku kapitałowego, systemu podatkowego, bankowości, finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, rachunkowości i ubezpieczeń. Absolwent zna podstawowe narzędzia analizy finansowej oraz posiada umiejętność analizy i oceny podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Jest przygotowany do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania finansami na szczeblu operacyjnym przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, potrafi efektywnie rozwiązywać problemy z zakresu rachunkowości i finansów, które wiążą się z kierowaniem organizacją gospodarczą lub jednym z jej oddziałów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, jak i samokształcenia. Może również podjąć naukę na studiach podyplomowych.

Absolwenci mają doskonałą podstawę do wykonywania zawodów, które są poszukiwane na rynku krajowym i międzynarodowym: menedżera, księgowego, doradcy finansowego, a także do ubiegania się o inne uprawnienia zawodowe (np. biegłego rewidenta, brokera, pośrednika w handlu nieruchomościami). Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, biura rachunkowe, firmy konsultingowe, giełdy itp. Są również przygotowani do podjęcia własnej działalności.
Studenci mają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności w ramach trzech specjalności: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy. Absolwenci są też przygotowani do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.


Praktyki

Studenci drugiego roku studiów odbywają obowiązkowe praktyki studenckie w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, konsultingowych oraz firmach audytoryjnych.


Program Studiów

Rok I

filozofia – socjologia – prawo – mikroekonomia – matematyka – finanse – statystyka – rachunkowość – zarządzanie – bankowość – ochrona własności intelektualnej

Rok II
makroekonomia – ekonometria – międzynarodowe stosunki gospodarcze – finanse publiczne – finanse przedsiębiorstw – rynki finansowe – ubezpieczenia – analiza finansowa – rachunkowość finansowa – matematyka finansowa– etyka biznesu – finanse samorządu terytorialnego – podstawy przedsiębiorczości – marketing – technologia informacyjna – język obcy

Rok III
język obcy – finanse międzynarodowe – ryzyko w działalności gospodarczej – rachunkowość zarządcza i controlling – wykład monograficzny – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe


Skip to content