Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Zarządzanie i coaching

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

 • stacjonarne 6-semestralne
 • niestacjonarne 6-semestralne
Specjalności:
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • coachnig menadżerski

Studia II stopnia (magisterskie):

 • stacjonarne 4-semestralne
 • niestacjonarne 4-semestralne
Specjalności:
 • zarządzanie współczesną organizacją
 • coaching biznesowy

Opis Kierunku

I stopień

Zarządzanie to obszar usług bardzo dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach w Polsce. Rynek ten w naszym kraju jest jednak cały czas w fazie rozwoju i obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na doradców, trenerów i coachów posiadających odpowiedni warsztat oraz doświadczenie zawodowe.

Dzięki studiom na kierunku zarządzanie i coaching oraz specjalnościom takim jak zarządzanie zasobami ludzkimi i coaching menadżerski absolwenci uzyskują nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które – jak podkreślają pracodawcy –  są dla nich najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu absolwenta.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z najatrakcyjniejszych dziedzin współczesnego rynku pracy. Wynika to z faktu, że komórki personalne odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu polityki firmy, a menadżerowie zarządzający zespołem stają się kluczowymi pracownikami przedsiębiorstw. Branża HR wymaga szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, psychologii oraz rodzaju kultur organizacyjnych.

Celem kierunku jest wyposażenie studentów w ogólną wiedzę na temat zarządzania oraz w umiejętności i postawy niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu. Ciekawa oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Praktyczna forma zajęć, poparta analizą przypadków polskich przedsiębiorstw ma na celu wykształcenie podstawowego warsztatu managera personalnego.

Kierunek zarządzanie dostarcza wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników.

II stopień

Studia stanowią unikalna ofertę edukacyjną w skali ogólnopolskiej. Celem kierunku jest kształcenie studentów w zakresie zarządzania współczesną organizacją i coachingu biznesowego poprzez realizacje nowoczesnych treści programowych oraz różnorodnych form kształcenia praktycznego

Człowiek i jego umiejętności są obecnie najwyżej cenionym kapitałem na rynku. Dzięki odpowiednim procesom zarządzania i treningu personalnego pracownik zyskuje poczucie własnej wartości, lepiej organizuje sobie czas w pracy, jak i poza nią, jest szczęśliwszy, a jego praca efektywniejsza. Osiągane korzyści wpływają na to, że usługi z zakresu zarządzania i coaching-u od lat są poszukiwane i cenione w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Trend ten jest też coraz bardziej widoczny w Polsce, gdzie obserwuje się stale rosnące zapotrzebowanie na menadżerów, trenerów i coachów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Przedmioty, które będą realizowane zostały stworzone w ramach systemu kształcenia, opartego na nowoczesnych metodach i formach przekazania wiedzy studentom w zakresie takich przedmiotów jak np.:. e- commerce, employer brandingu, pitching, coaching life, leaderschip coaching, technik NLP oraz treningów rozwoju menedżerskiego.

Praktyczna forma zajęć, poparta jest analizą przypadków firm oraz pozostałych podmiotów gospodarczych, które odniosły sukces na rynku. Ma ona celu wykształcenie pożądanych przez pracodawców kompetencji menedżerskich. Istotna jest również możliwość udziału studentów w zaplanowanych w ramach studiów certyfikowanych szkoleniach z zakresu cochingu oraz nowoczesnych metod zarządzania organizacją.


Stypendia i zniżki

System stypendialny:
 • stypendium naukowe do 1 150 zł/mc
 • stypendium socjalne do 890 zł/mc
 • GWARANTOWANE stypendium dla osób niepełnosprawnych do 950 zł/mc
 • zapomoga do 1 250 zł
Zniżki:
 • II bezpłatny kierunek
 • brak opłaty wpisowej na studiach II stopnia
 • zniżka rodzinna do 50%
 • wysokość czesnego GWARANTOWANA umową na cały okres studiów
 • brak dodatkowych kosztów za semestr/rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu
 • ulga dla absolwentów na studiach podyplomowych 25 %
 • ulga na studiach podyplomowych dla studentów Naszej Uczelni studiów II stopnia 50 %

Oferta stypendialna oraz zniżek dostępna jest po spełnieniu odpowiednich wymogów, o szczegóły pytaj na Uczelni.


Absolwent

I stopień

Absolwent kierunku będzie miał szansę stać się cenionym specjalistą i podjąć pracę w komórkach personalnych różnych typów organizacji oraz świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Absolwenci będą mogli też aplikować do firm konsultingowych lub podjąć zatrudnienie na własny rachunek otwierając własne działalności gospodarcze.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: analityk pracy, doradca personalny, doradca zawodowy, konsultant do spraw kariery, lider, konsultant do spraw kadr, specjalista do spraw zarządzania talentami, specjalista do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, pracownik do spraw osobowych, pracownik do spraw socjalnych, menager.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

II stopień

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: coach, mentor, doradca personalny, konsultant do spraw kariery, lider, konsultant ds. kadr, specjalista ds. zarządzania talentami, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, pracownik ds. socjalnych, team leader, menedżer ds. personalnych.


Program Studiów

I stopień

Rok I

Przedmioty podstawowe: m.in.: filozofia, socjologia, ekonomia, marketing, zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, podstawy rachunkowości

Rok II

Przedmioty podstawowe m.in.: psychologia społeczna, psychologia zarządzania, socjologia grupy, PR wewnętrzny, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, negocjacje i mediacje, zarządzanie karierą zawodową.

Rok III

Przedmioty specjalnościowe (w zależności od wyboru specjalności) m.in.:

– specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi: marketing kadrowy, negocjacje i mediacje, zarządzanie czasem, AD/AC, przywództwo biznesowe, zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostce samorządu terytorialnego,

– specjalność coaching menedżerski:budowanie marki menedżera, coaching w biznesie, savoir vivre w biznesie, team coaching – gry i symulacje w biznesie, trening asertywności, trening interpersonalny.


Skip to content