Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

FAQ

Ogólne Informacje o Studiach

Podstawowym warunkiem przystąpienia do studiów licencjackich i jednolitych magisterskich jest posiadanie świadectwa dojrzałości (z wynikami matury). W przypadku chęci podjęcia nauki na studiach magisterskich konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat lub inżynier).

W celu zapisania się na studia I stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie, studia II stopnia (magisterskie) wymagane jest złożenie kompletu dokumentów:

 • świadectwo dojrzałości – oryginał do wyglądu oraz kserokopia (studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie)
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia – oryginał do wglądu oraz kserokopia do kartoteki studenta, (studia II stopnia)
 • dowód osobisty – do wglądu
 • 1 zdjęcie biometryczne 3,5cm x 4,5cm,
 • zdjęcie w formacie elektronicznym (plik JPG 295×236 pikseli oraz rozdzielczość 96 dpi)

wypełniony Kwestionariusz Osobowy lub wypełniony Kwestionariusz Rekrutacyjny Online

Oczywiście!

W przypadku zamiaru rozpoczęcia studiów licencjackich/jednolitych magisterskich przez cudzoziemców należy posiadać:

 • świadectwo szkoły średniej oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski,
 • legalizację świadectwa lub apostille, tj. potwierdzenie, że świadectwo szkoły średniej upoważnia do podjęcia studiów I stopnia,
 • paszport,
 • wizę/kartę Polaka/kartę pobytu stałego.

W przypadku chęci rozpoczęcia studiów magisterskich przez cudzoziemców należy posiadać:

 • dyplom ukończenia studiów oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski,
 • legalizację dyplomu lub apostille, tj. potwierdzenie, że dyplom ukończenia studiów upoważnia do podjęcia studiów II stopnia,
 • paszport,
 • wizę/kartę Polaka/kartę pobytu stałego

Nabory na studia I stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie, studia II stopnia (magisterskie) ogłaszane są na stronie Uczelni.

Studia licencjackie/magisterskie/jednolite magisterskie rozpoczynają się w semestrze zimowym (od października).

Studia licencjackie trwają 6 semestrów, magisterskie 4 semestry, a jednolite magisterskie 10 semestrów. Regulacje prawne, do których przestrzegania zobligowane są uczelnie wyższe, określają ściśle czas trwania semestrów. W związku, z czym nasza Uczelnia zobowiązana jest do przestrzegania tych zapisów.

Przebieg Studiów

Studia odbywają się w formach:

 • stacjonarnej – od poniedziałku do piątku;
 • stacjonarnej zjazdowej* – trzydniowe zjazdy, zwykle od piątku do niedzieli;
 • niestacjonarnej – weekendowo tj.: piątek, sobota, niedziela.

*Forma stacjonarna zjazdowa dotyczy jedynie studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo

Oczywiście! Uczelnia daje możliwość studiowania na kilku kierunkach jednocześnie. Co więcej oferujemy bezpłatny* drugi kierunek studiów dla tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach równocześnie.

*obowiązują ograniczenia

Student zgodnie z programem studiów zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych. Praktyki realizowane są indywidualnie przez studenta w wybranych przez niego placówkach, których działalność jest związana z wybranym kierunkiem kształcenia.

Tak. Istnieje możliwość zaliczenia studentowi przedmiotów zrealizowanych już w innej Uczelni na tym samym etapie kształcenia.

Programy studiów dostępne są na stronie danego kierunku studiów.

W Akademii Nauk Stosowanych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Fundusz stypendialny tworzony jest z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ze środków działalności Uczelni. O przyznaniu stypendiów decydują Wydziałowe Komisje Stypendialne, w których decydujący głos należy do studentów. System stypendialny obowiązujący w Akademii Lipińskiego pozwala na sumowanie stypendiów. Dla wielu studentów oznacza to możliwość pokrycia nie tylko kosztów studiowania, ale także kosztów utrzymania w trakcie studiów.

Formy Pomocy Stypendialnej:

 • stypendium naukowe do 1 150 zł/mc
 • stypendium socjalne do 890 zł/mc
 • GWARANTOWANE stypendium dla osób niepełnosprawnych do 950 zł/mc po spełnieniu Ministerialnych wymogów
 • zapomoga do 1 250 zł
 • zwolnienia z czesnego decyzją Rektora ANS
 • stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe
 • finansowanie studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo ramach Systemu zachęt Krajowego Planu Odbudowy: Działanie 2 oraz Działanie 3
 • dofinansowanie studiów dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Dofinansowanie studiów dla osób niepełnosprawnych jest dostępne w ramach programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego przez PEFRON i realizowanego przez samorządy powiatowe. Wnioski należy składać osobiście w odpowiednich samorządach powiatowych, gdzie też można uzyskać formularze i informacje dotyczące terminów i procedur. Zachęcamy do regularnego sprawdzania stron internetowych samorządów powiatowych dla aktualnych danych.

Płatności

Wpłaty czesnego należy kierować na indywidualny numer konta bankowego, który generowany jest podczas procesu rekrutacji przez pracownika lub opłacać w kasie Uczelni kartą lub gotówką.

Oczywiście! W celu otrzymania faktury prosimy o uprzedni kontakt z Kwesturą.

*obowiązują ograniczenia

Opłata za każdy rok studiów rozłożona jest na 12 równych rat, płatnych do 5. dnia każdego miesiąca.

Obecnie oferujemy następujące zniżki:

 • drugi bezpłatny kierunek
 • brak opłaty wpisowej na studiach II stopnia
 • zniżka rodzinna do 50%
 • wysokość czesnego GWARANTOWANA umową na cały okres studiów
 • brak dodatkowych kosztów za semestr/rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu
 • ulga dla absolwentów na studiach podyplomowych 25 %
 • ulga na studiach podyplomowych dla studentów naszej uczelni (studiów II stopnia) 50 %.

Oferta zniżek dostępna jest po spełnieniu odpowiednich wymogów, o szczegóły pytaj na Uczelni.

Ceny studiów różnią się w zależności od kierunku. Aktualne ceny pojawiają się na stronie Rekrutacji.

Legitymacja Studencka

Aby otrzymać legitymację studencką należy zalogować się na konto na stronie euczelnia.wseip.edu.pl (dane do logowania otrzymują Państwo przy podpisaniu umowy), przejść do zakładki Student, następnie Legitymacja i wgrać wymagane zdjęcie. Po zaakceptowaniu zdjęcia przez Dziekanat należy kliknąć przycisk ,,złóż wniosek o legitymację” i obserwować status przygotowania.

Każdy student studiów licencjackich, jednolitych magisterskich i magisterskich otrzymuje legitymację po złożeniu wniosku o jej wydanie.

Aktualny status realizacji wniosku można śledzić na stronie euczelnia.wseip.edu.pl w zakładce legitymacja.

Erasmus +

W celu zapisu, należy zgłosić się do koordynatora programu, mgr. Przemysława Szczepańczyka (p. 130; czwartek, piątek 10:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00), zadzwoń: 41 366 9362 lub napisz: erasmus@lipinski.edu.pl. Jeśli jesteś zainteresowany studiami lub praktyką za granicą napisz do nas https://eu.lipinski.edu.pl/formularz-kontaktowy/, albo przyjdź do pokoju 130 w czwartek lub piątek między 10:00 a 18:00 albo w sobotę między 10:00 a 14:00.

Studenci mogą wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+ do różnych krajów, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej, członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz krajów przystępujących, kandydujących i potencjalnych kandydujących do UE. Studenci ANS mogą odbyć część studiów na jednej z wielu europejskich uczelni z którymi nasza ma podpisaną umowę bilateralną.

Kapitał mobilności studenta określa liczbę możliwych wyjazdów na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ na danym stopniu studiów. 

Program Erasmus+ pozwala na wielokrotne wyjazdy na studia lub praktyki, co łącznie daje do 12 miesięcy (360 dni) na każdym stopniu studiów (licencjackim/magisterskim/doktoranckim), z wyjątkiem studiów magisterskich jednolitych, gdzie limit wynosi 24 miesiące (720 dni). Minimalny okres wyjazdu długoterminowego to 60 dni (zarówno na studia, jak i praktyki). Wyjazdy na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ na danym stopniu studiów zmniejszają dostępny kapitał mobilności na tym stopniu.

Udział w programie Erasmus+ mogą wziąć studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wyjazdy na studia są możliwe tylko do uczelni, które podpisały umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, z konkretnymi wydziałami/kierunkami.

Stypendium Erasmus+ ma na celu dofinansowanie kosztów podróży i pobytu za granicą, a jego wysokość jest ustalana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. na tym stopniu.

Uczelnia przyjmująca nie może pobierać opłat za studia od studentów uczestniczących w programie Erasmus+.

Okres studiów za granicą jest uznawany za część studiów w Akademii Lipińskiego, zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+, student powinien posiadać wystarczającą znajomość języka, który będzie używany podczas studiów, tak aby móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach i egzaminach. W ramach tego programu wprowadzono specjalne narzędzie – Online Language Support (OLS), które służy ocenie postępów w nauce języka oraz umożliwia dostęp do bezpłatnych kursów językowych online. Ten wymóg dotyczy studentów, którzy będą uczyć się w jednym z języków dostępnych na platformie i dla których język ten nie jest językiem ojczystym. Wypełnienie testu nie jest obowiązkowe.

Skip to content