Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Prawo

Studia w ofercie:

Jednolite Studia Magisterskie:

 • stacjonarne 10-semestralne
 • niestacjonarne 10-semestralne
kierunek prawo

Opis Kierunku

Studia na kierunku prawo przygotowują do wykonywania zawodów prawniczych. Program studiów jest oparty na klasycznych wzorcach europejskich; wykorzystuje uniwersytecką formułę studiów ukierunkowaną na przygotowanie do pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i gospodarce. Oznacza to m.in. umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania i stosowania przepisów, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania karnego, prawa konstytucyjnego, handlowego, finansowego oraz prawa UE.


Stypendia i zniżki

System stypendialny:
 • stypendium naukowe do 1 150 zł/mc
 • stypendium socjalne do 890 zł/mc
 • GWARANTOWANE stypendium dla osób niepełnosprawnych do 950 zł/mc
 • zapomoga do 1 250 zł
Zniżki:
 • II bezpłatny kierunek
 • brak opłaty wpisowej na studiach II stopnia
 • zniżka rodzinna do 50%
 • wysokość czesnego GWARANTOWANA umową na cały okres studiów
 • brak dodatkowych kosztów za semestr/rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu
 • ulga dla absolwentów na studiach podyplomowych 25 %
 • ulga na studiach podyplomowych dla studentów Naszej Uczelni studiów II stopnia 50 %

Oferta stypendialna oraz zniżek dostępna jest po spełnieniu odpowiednich wymogów, o szczegóły pytaj na Uczelni.


Absolwent

Absolwent kierunku prawo przygotowany jest do podjęcia aplikacji: sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej lub radcowskiej oraz do wykonywania zawodów prawniczych takich jak m.in. specjalista do spraw prawnych w urzędach administracji rządowej i samorządowej, działach prawnych przedsiębiorstw, banków oraz firm ubezpieczeniowych.

Studia na kierunku prawo kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra w zakresie prawa.


Praktyki

Wiedzę teoretyczną, uzyskaną na zajęciach dydaktycznych, uzupełniają o doświadczenia i umiejętności praktyczne zdobywane w trakcie studenckich praktyk zawodowych na 3. i 4. roku studiów, które odbywają m.in. w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, organach administracji rządowej i samorządowej itp.


Program Studiów

Rok I
prawoznawstwo – historia ustroju i prawa w Polsce – powszechna historia ustroju i prawa – łacińska terminologia prawnicza – prawo rzymskie – logika prawnicza – prawo konstytucyjne – filozofia – socjologia – podstawy psychologii – podstawy ekonomii

Rok II
prawo karne – prawo cywilne – prawo administracyjne – doktryny polityczno-prawne – prawo zamówień publicznych – etyka prawnicza – prawo wyznaniowe – ochrona własności intelektualnej – prawo dowodowe

Rok III
prawo cywilne – postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne – postępowanie karne – prawo handlowe – prawo rolne – ochrona konkurencji – prawo wykroczeń

Rok IV
prawo gospodarcze publiczne – postępowanie cywilne – prawo finansowe i finansów publicznych – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – prawo egzekucyjne – kryminologia – kryminalistyka – prawo karne wykonawcze seminarium magisterskie

Rok V
prawo ochrony środowiska – europejskie postępowanie cywilne – teoria i filozofia prawa – prawo międzynarodowe prywatne – etyka prawnicza – medycyna sądowa – bloki przygotowujące do aplikacji (blok cywilistyczny, blok prawa gospodarczego, blok prawa karnego, blok prawa administracyjnego i finansowego)


Skip to content