Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

   

   • stacjonarne 6-semestralne

   • niestacjonarne 6-semestralne

  Specjalności:

    

    • policyjna

    • zarządzanie kryzysowe

    • bezpieczeństwo i porządek publiczny

   Studia II stopnia (magisterskie):

     

     • stacjonarne 4-semestralne

     • niestacjonarne 4-semestralne

    Bloki tematyczne:

      

      • bezpieczeństwo społeczne

      • bezpieczeństwo w administracji publicznej


     Opis Kierunku

     Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ma charakter interdyscyplinarny. Studenci zdobywają ogólną wiedzę z zakresu prawa i administracji, organizacji i zarządzania, psychologii, socjologii itp., w powiązaniu ze specjalistyczną, praktyczną wiedzą o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, zdrowia, życia i mienia obywateli, bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego i utrzymania porządku publicznego. Uczą się jak zarządzać bezpieczeństwem imprez masowych, reagować w sytuacjach zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych, katastrof, aktów terroryzmu i zaburzeń społecznych. Poznają sposób działania służb mundurowych i innych organów odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę porządku publicznego.


     Stypendia i zniżki

     System stypendialny:

       

       • stypendium naukowe do 1 150 zł/mc

       • stypendium socjalne do 890 zł/mc

       • GWARANTOWANE stypendium dla osób niepełnosprawnych do 950 zł/mc

       • zapomoga do 1 250 zł

      Zniżki:

        

        • II bezpłatny kierunek

        • brak opłaty wpisowej na studiach II stopnia

        • zniżka rodzinna do 50%

        • wysokość czesnego GWARANTOWANA umową na cały okres studiów

        • brak dodatkowych kosztów za semestr/rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu

        • ulga dla absolwentów na studiach podyplomowych 25 %

        • ulga na studiach podyplomowych dla studentów Naszej Uczelni studiów II stopnia 50 %

       Oferta stypendialna oraz zniżek dostępna jest po spełnieniu odpowiednich wymogów, o szczegóły pytaj na Uczelni.


       Absolwent

       Absolwenci studiów licencjackich mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych, które posiadają komórki zarządzania kryzysowego, służbach mundurowych: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Gminne itp. Perspektywy zatrudnienia tworzy również prężnie rozwijający się rynek usług świadczony przez podmioty prywatne, wyspecjalizowane w ochronie osób i mienia.

       Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

       Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu praktycznym będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.Będzie rozumiał i umiał analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent dysponował będzie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Ponadto będzie znał podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent będzie znał zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie. Znał będzie zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Dysponował będzie wiedzą w zakresie rozwiązywania prostych problemów zawodowych oraz będzie potrafił uczestniczyć w pracy zespołowej.

       Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych, które posiadają komórki zarządzania kryzysowego, służbach mundurowych: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Gminne itp. Perspektywy zatrudnienia tworzy również prężnie rozwijający się rynek usług świadczony przez podmioty prywatne, wyspecjalizowane w ochronie osób i mienia.


       Praktyki

       Praktyki organizowane są w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w służbach mundurowych i innych instytucjach, których działalność skierowana jest na zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.


       Program Studiów

       I stopień

       Rok I
       filozofia – podstawy ekonomii – historia ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego – psychologia – socjologia – nauka o państwie i prawie – bezpieczeństwo państwa – prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych – kryminologia i kryminalistyka – zwalczanie przestępczości – bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie – bezpieczeństwo ekonomiczne – ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

       Rok II
       organizacja i zarządzanie – ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów – bezpieczeństwo społeczności lokalnych – bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni – zwalczanie terroryzmu – zarządzanie w sytuacjach kryzysowych –– przedmioty specjalnościowe

       Rok III
       administracja a bezpieczeństwo państwa – organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – przedmioty specjalnościowe

       II stopień

       Rok I

       filozofia bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, psychologia zagrożeń, organizacje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, logistyka i zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesne zagrożenia terroryzmem kryminalnym i gospodarczym w Polsce

       Rok II

       ochrona informacji niejawnych, ochrona ludności i obrona cywilna, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie jakości


       Skip to content