Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Administracja

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

 • stacjonarne 6-semestralne
 • niestacjonarne 6-semestralne

Specjalności:

 • administracja publiczna
 • administracja gospodarcza
 • administracja jednostek samorządu terytorialnego

Opis Kierunku

Studia na kierunku administracja przygotowują przede wszystkim do pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji państwowej i samorządowej, dlatego duży nacisk kładzie
się na znajomość prawa administracyjnego i procedur administracyjnych, zasad interpretacji
i stosowania przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Specyfika działania jednostek administracji różnych szczebli wymaga również rozległej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, ekonomii, finansów publicznych,
kierowania zespołami ludzkimi itp.


Stypendia i zniżki

System stypendialny:
 • stypendium naukowe do 1 150 zł/mc
 • stypendium socjalne do 890 zł/mc
 • GWARANTOWANE stypendium dla osób niepełnosprawnych do 950 zł/mc
 • zapomoga do 1 250 zł
Zniżki:
 • II bezpłatny kierunek
 • brak opłaty wpisowej na studiach II stopnia
 • zniżka rodzinna do 50%
 • wysokość czesnego GWARANTOWANA umową na cały okres studiów
 • brak dodatkowych kosztów za semestr/rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu
 • ulga dla absolwentów na studiach podyplomowych 25 %
 • ulga na studiach podyplomowych dla studentów Naszej Uczelni studiów II stopnia 50 %

Oferta stypendialna oraz zniżek dostępna jest po spełnieniu odpowiednich wymogów, o szczegóły pytaj na Uczelni.


Absolwent

Ukończenie kierunku administracja stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, jak również w innych instytucjach zapewniających funkcjonowanie administracji publicznej – ZUS, urzędy pracy, PIP, urzędy skarbowe, regionalne izby obrachunkowe, PIH itp. Postępująca integracja europejska stwarza również możliwości ubiegania się o pracę w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.


Praktyki

Praktyki zawodowe pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną, zdobytą w trakcie studiów,
z realiami funkcjonowania jednostek administracyjnych oraz uzupełnić ją o umiejętności niezbędnie w pracy urzędnika. Realizowane są w instytucjach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli.


Program Studiów

Rok I
filozofia – podstawy zarządzania – ochrona środowiska – postępowanie administracyjne w wybranych krajach – prawo konsumenckie i ochrona rynku – e-administracja – podstawy prawoznawstwa – nauki o administracji – historia administracji – konstytucyjny system organów państwowych – prawo administracyjne – podstawy ekonomii – Prawo cywilne i umowy w administracji – prawo pracy i prawo urzędnicze – finanse publiczne i prawo finansowe – socjologia i metody badań socjologicznych – zamówienia publiczne – statystyka z demografią

Rok II
Polska w UE – ochrona własności intelektualnej – prawo administracyjne – postępowanie administracyjne – organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – publiczne prawo gospodarcze – legislacja administracyjna – postępowanie egzekucyjne w administracji – techniki negocjacji i mediacji w administracji – ustrój samorządu terytorialnego – przedmioty specjalnościowe

Rok III
psychologia – prawo międzynarodowe – globalizacja a fundusze publiczne – nowoczesne formy finansowania jst; prospekty emisyjne – sytuacja finansów publicznych w świecie; analiza empiryczna – systemy administrowania rynkiem pracy – prawo karne i prawo wykroczeń – instytucje i źródła prawa w UE – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe


Skip to content