AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Stypendia

System Stypendialny

W Akademii Nauk Stosowanych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Fundusz stypendialny tworzony jest z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ze środków działalności Uczelni. O przyznaniu stypendiów decydują Wydziałowe Komisje Stypendialne, w których decydujący głos należy do studentów. System stypendialny obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych pozwala na sumowanie stypendiów. Dla wielu studentów oznacza to możliwość pokrycia nie tylko kosztów studiowania, ale także kosztów utrzymania w trakcie studiów.

Formy Pomocy Stypendialnej:

Stypendium Naukowe:

Wnioski o stypendium naukowe dla najlepszych studentów prosimy składać w Dziekanacie Uczelni po uzyskaniu kompletu zaliczeń i wpisów do protokołów. Termin złożenia wniosków do X.X.XXXX r. Prosimy o przestrzeganie podanego terminu składania wniosków.

Wniosek o Stypendium Naukowe

Oświadczenie zlecenie przekazywania świadczeń stypendialnych

Lista Przyznanych Stypendiów:

Przyznane Stypendia Naukowe 2022/2023

Przyznane Stypendia Socjalne 2022/2023

Przyznane Stypendia Specjalne 2022/2023

Lista Nieprzyznanych Stypendiów:

Nieprzyznane Stypendia Rektora 2022/2023

Nieprzyznane Stypendium Socjalne 2022/2023

Nieprzyznane Stypendium specjalne 2022/2023

Pomoc Materialna dla Studentów:

Kwestura Akademii Nauk Stosowanych informuje, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego zwiększonego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg na rok akademicki XXXX/XXXX będą przyjmowane do dnia XX.XX.XXXX r.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej wraz z załącznikami w systemie euczelnia.wseip.edu.pl po zapoznanie się z wykazem dokumentów zamieszczonym poniżej.

Po zaakceptowaniu kompletnego wniosku przez pracownika Kwestury student proszony będzie o złożenie wydrukowanego oraz podpisanego wniosku oraz oryginałów dokumentów na stanowisku Kwestury w Dziekanacie w uzgodnionych terminach.

Regulamin przyznawania świadczeń 2020/2021

Regulamin przyznawania świadczeń 2021 – załącznik

Zmiany w Regulaminie Przyznawania Świadczeń

Szczegółowe Zasady Przyznawania Stypendium Naukowego

Wykaz dokumentów:

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej 2022/2023

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 2022/2023

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej 2022/2023

Oświadczenie zlecenie przekazywania świadczen stypendialnych

Oświadczenie o zaliczaniu stypendium na poczet czesnego

Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

Oświadczenie o okresach studiowania

Oświadczenie o okresach pobierania świadczeń pomocy materialnej

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym Zał nr 2

Oświadczenie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art…

Oświadczenie dodatkowe członka rodziny

Oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego

Oświadczenie członka rodziny o ubezpieczeniu w KRUS

Oświadczenie członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym

Oświadczenie członka rodziny o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym w 2022 r.

Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym w 2021 r.

W górę