Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Stypendia

Uczelniana Komisja Stypendialna przyznająca stypendia i zapomogi studentom Akademii Lipińskiego w roku akademickim 2023/2024. Komisja, która w większości składa się ze studentów wybieranych przez Samorząd Studencki, rozpatrzyła 663 wnioski; 479 osób spełniło kryteria uprawniające do skorzystania z różnych form wsparcia, które zostały podzielone następująco:

  1. Stypendium socjalne do 1 350 zł – przyznano 114 osobom,
  2. Stypendium naukowe do 1 800 zł – przyznano 235 osobom,
  3. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością do 950 zł – przyznano 94 osobom,
  4. Zapomoga do 1 800 zł – przyznano 36 osobom.

Stypendia są wypłacane przez okres 9 miesięcy, obejmując rok akademicki; stypendia mogą być łączone.

System Stypendialny

W Akademii Nauk Stosowanych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Fundusz stypendialny tworzony jest z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ze środków działalności Uczelni. O przyznaniu stypendiów decydują Wydziałowe Komisje Stypendialne, w których decydujący głos należy do studentów. System stypendialny obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych pozwala na sumowanie stypendiów. Dla wielu studentów oznacza to możliwość pokrycia nie tylko kosztów studiowania, ale także kosztów utrzymania w trakcie studiów.

Formy Pomocy Stypendialnej:

Stypendium Naukowe:

Wnioski o stypendium naukowe dla najlepszych studentów prosimy składać w Dziekanacie Uczelni po uzyskaniu kompletu zaliczeń i wpisów do protokołów. Termin złożenia wniosków do 14.10.2023 r. Prosimy o przestrzeganie podanego terminu składania wniosków.

Wniosek o Stypendium Naukowe 2023/2024

Oświadczenie zlecenie przekazywania świadczeń stypendialnych

Pomoc Materialna dla Studentów:

Kwestura Akademii Nauk Stosowanych informuje, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego zwiększonego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg na rok akademicki 2023/2024 będą przyjmowane do dnia 16.10.2023 r.

Prosimy o składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej wraz z załącznikami w systemie euczelnia.wseip.edu.pl po zapoznaniu się ze sposobem udokumentowania sytuacji materialnej oraz obliczania dochodu znajdującym się poniżej.

Sposób udokumentowania sytuacji materialnej oraz obliczania dochodu

Po zaakceptowaniu kompletnego wniosku przez pracownika Kwestury student proszony będzie o złożenie wydrukowanego oraz podpisanego wniosku oraz oryginałów dokumentów na stanowisku Kwestury w Dziekanacie w uzgodnionych terminach.

Regulamin przyznawania świadczeń 2020/2021

Regulamin przyznawania świadczeń 2021 – załącznik

Zmiany w Regulaminie Przyznawania Świadczeń

Szczegółowe Zasady Przyznawania Stypendium Naukowego

Wykaz dokumentów:

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej 2022/2023

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 2022/2023

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej 2022/2023

Oświadczenie zlecenie przekazywania świadczen stypendialnych

Oświadczenie o zaliczaniu stypendium na poczet czesnego

Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku

Oświadczenie o okresach studiowania

Oświadczenie o okresach pobierania świadczeń pomocy materialnej

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym Zał nr 2

Oświadczenie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art…

Oświadczenie dodatkowe członka rodziny

Oświadczenie członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu opodatkowanego

Oświadczenie członka rodziny o ubezpieczeniu w KRUS

Oświadczenie członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym

Oświadczenie członka rodziny o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym w 2023 r.

Oświadczenie członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym w 2022 r.

Oświadczenie zlecenie przekazywania świadczen stypendialnych

Skip to content