Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Założyciele i władze

Założyciele

Założyciele Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Od lewej: mgr Andrzej Mroczek, dr Zdobysław Kuleszyński, mgr Zbigniew Szczepańczyk, dr Tadeusz Dziekan

Uczelnia została założona w 1997 r. przez Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej. Uczelnia działa na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-266/TBM/97; w rejestrze uczelni niepaństwowych MEN wpisana jest pod numerem 132. Organizację i sposób funkcjonowania Uczelni określa Statut zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej (numer decyzji – DSW-3-4011-180/T/04). W zakresie dydaktyki i wychowania, nauki oraz rozwoju kadry naukowej Uczelnią kieruje Rektor. Rektor reprezentuje również Uczelnię na zewnątrz. W sprawach organizacyjnych, finansowych, osobowych i administracyjno-gospodarczych decyduje Kanclerz. Najwyższym organem kolegialnym jest SENAT. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 lipca 2003 roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach otrzymała imię profesora Edwarda Lipińskiego

Władze Uczelni

dr Tadeusz Dziekan

Rektor

mgr Włodzimierz Chłopek

Kanclerz

mgr Andrzej Mroczek

Przewodniczący Rady Założycieli
Pełnomocnik Rektora

dr Zdobysław Kuleszyński

Prorektor

dr Wiktor Krasa

Prorektor ds. Jakości Kształcenia
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Dziekani

dr Wiktor Krasa

Prorektor ds. Jakości Kształcenia
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

dr n. med. Maciej Juszczyk

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Łukasz Baratyński

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr Waldemar Cisowski

Dziekan Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa

dr Dariusz Palacz

Dyrektor ACKU (Studia Podyplomowe)

mgr Kamil Buliński

Dyrektor ds. Kursów i Szkoleń

Skip to content