Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Ekonomia

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):
 • stacjonarne 6-semestralne
 • niestacjonarne 6-semestralne
Specjalności:
 • ekonomika przedsiębiorstw
 • ekonomia sektora publicznego
Studia II stopnia (magisterskie):
 • stacjonarne 4-semestralne
 • niestacjonarne 4-semestralne
Specjalności:
 • controling i rachunkowość
 • ekonomia menedżerska
 • ekonomika sektora publicznego

Opis Kierunku

Celem kształcenia praktycznego na Kierunku Ekonomia jest przygotowanie studentów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Kształcenie na kierunku Ekonomia oraz sposób realizacji zajęć są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja i digitalizacja procesów gospodarczych oraz społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji przyszłych pracowników.


Stypendia i zniżki

System stypendialny:
 • stypendium naukowe do 1 150 zł/mc
 • stypendium socjalne do 890 zł/mc
 • GWARANTOWANE stypendium dla osób niepełnosprawnych do 950 zł/mc
 • zapomoga do 1 250 zł
Zniżki:
 • II bezpłatny kierunek
 • brak opłaty wpisowej na studiach II stopnia
 • zniżka rodzinna do 50%
 • wysokość czesnego GWARANTOWANA umową na cały okres studiów
 • brak dodatkowych kosztów za semestr/rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu
 • ulga dla absolwentów na studiach podyplomowych 25 %
 • ulga na studiach podyplomowych dla studentów Naszej Uczelni studiów II stopnia 50 %

Oferta stypendialna oraz zniżek dostępna jest po spełnieniu odpowiednich wymogów, o szczegóły pytaj na Uczelni.


Specjalności

I stopień

Ekonomika Przedsiębiorstw

Absolwent studiów I stopnia o specjalności ekonomika przedsiębiorstwa jest dobrze przygotowany do rozwiązywania problemów ekonomicznych i podejmowania racjonalnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania jednostką gospodarczą. Posiada wiedzę ekonomiczną, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi współczesnego przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych ekonomicznych modeli zachowań jednostek gospodarczych w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Jest specjalistą dobrze poruszającym się w obszarze analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w oparciu o znajomość dostępnych i tworzonych źródeł informacji i sprawozdawczości finansowej, z aktywnym wykorzystaniem informatyki oraz wyposażonym w umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych przy stosowaniu narzędzi/metod ekonomicznych, pozwalających maksymalizować oczekiwany efekt, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.
Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych, na stanowiskach niższych i średnich szczebli zarządzania. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ukończenie specjalności daje dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

Ekonomia Sektora Publicznego

Absolwent studiów I stopnia o specjalności ekonomia sektora publicznego jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty w jednostkach sektora publicznego oraz firmach świadczących usługi użyteczności publicznej i realizujących zamówienia na rzecz tego sektora. Specyfika programu studiów tej specjalności sprzyja rozwijaniu umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów ekonomicznych w ramach różnorodnych usług użyteczności publicznej świadczonych przez formy organizacyjno-prawne funkcjonujące w sektorze finansów publicznych. Moduły przedmiotów tej specjalności są ukierunkowane na przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania teorii i narzędzi ekonomii w analizach funkcjonowania jednostek i instytucji publicznych.
Absolwent specjalności ekonomia sektora publicznego jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach sektora publicznego – w administracji centralnej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, organizacjach non-profit, głównie na stanowiskach niższych i średnich szczebli zarządzania. Ukończenie specjalności daje dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

II stopień

Ekonomika Sektora Publicznego

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomika sektora publicznego posiada poszerzoną wiedzę w zakresie ekonomiki sektora publicznego, która stwarza możliwości podejmowania pracy w organizacjach sektora publicznego zarówno w administracji państwowej, jak i samorządowej. Posiada wiedzę o typach organizacji sektora publicznego oraz sektora non-profit (które realizują cele publiczne), a także o normach i regułach rządzących tymi organizacjami. Absolwent posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami sektora publicznego oraz ich interesariuszami z innych sektorów. Absolwent zna podobieństwa i różnice pomiędzy organizacjami sektora publicznego i prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonowania organizacji publicznych oraz identyfikuje i wskazuje możliwości sprawnego zarządzania w organizacjach sektora publicznego. 
Absolwent specjalności posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych wpływających na funkcjonowanie organizacji sektora publicznego. Posiada również umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego w praktyce funkcjonowania administracji publicznej. Osoba kończąca specjalność potrafi współdziałać w relacjach wewnątrz- i międzysektorowych uwzględniając złożoność i specyfikę sektora publicznego. Absolwent potrafi gromadzić informacje wtórne oraz posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych i opracowań z wykorzystaniem ujęć teoretycznych. Absolwent specjalności potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy uwzględniając wymogi i ograniczenia sfery publicznej, zdaje sobie sprawę, że dynamika otoczenia organizacji publicznych, jak i ciągłe zmiany w samej administracji wymagają ciągłego uczenia się – uzupełniania i doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu osoby zatrudnionej w sektorze publicznym.

Controling i rachunkowość

Controlling i rachunkowość to specjalność ciesząca się wśród studentów niesłabnącą popularnością. Bowiem  zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności istnieje  w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od dziedziny gospodarki. Specjalność została przygotowana w celu wszechstronnego i profesjonalnego przygotowania przyszłych pracowników zawodów ściśle związanych z rachunkowością oraz tych, które wykorzystują wiedzę z dziedziny księgowości do zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalność controlling i rachunkowość uczy stosowania współczesnych narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstw, m.in. technik informacyjnych w rachunkowości. Kształcenie obejmuje treści związane z problematyką ekonomiczną, szczególnie zagadnieniami gospodarki oraz analizy i kontroli finansowej. Controlling finansowy jest ściśle związany z umiejętnością planowania działalności i jej bieżącej analizy, staje się podstawą funkcjonowania jednostek gospodarczych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.
Studenci zdobywają także doświadczenie podczas praktyk studenckich, które są integralną częścią edukacji.
Absolwenci specjalności controling i rachunkowość są kompleksowo przygotowani do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Specjalizują się w analizie i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz posiadają umiejętności wdrażania nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania zasobami firmy.
Perspektywy zawodowe 
Absolwent po studiach może pracować jako:

 • analityk finansowy
 • asystent doradcy finansowego
 • specjalista do spraw controlingu i zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • specjalista do spraw planowania  przychodów i wydatków
 • specjalista w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ekonomia Menedżerska

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomia menedżerska posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające mu podejmowanie optymalnych decyzji ekonomicznych na różnych etapach gospodarowania w warunkach wzmożonej konkurencji, dużej zmienności otoczenia, niepewności i ryzyka. Absolwent potrafi analizować uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne niezbędne do budowania prognoz gospodarczych. Zna metody stosowane przy dokonywaniu właściwych wyborów ekonomicznych, korzystnych dla danego podmiotu gospodarczego. Ponadto posiada wiedzę z zakresu psychologii pracy menedżera. Przede wszystkim zna metody funkcjonowania w warunkach stresowych i radzenia sobie z nadmiernym stresem towarzyszącym pracy menedżera. Kluczowym elementem kształcenia w ramach specjalności ekonomia menedżerska jest zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, istotnych dla przyszłego funkcjonowania w roli menedżera, osoby odpowiedzialnej za i/lub wspomagającej strategiczny proces decyzyjny. Absolwenci specjalności ekonomia menedżerska są przygotowani w szczególności do pracy na stanowiskach kierowniczych na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, instytucji finansowych, instytucji publicznych, a także do pracy w charakterze doradców ekonomicznych. Specjalność ekonomia menedżerska powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej globalnej gospodarki na specjalistów – menedżerów potrafiących nie tylko podejmować strategiczne decyzje w warunkach burzliwego otoczenia gospodarczego, ale również specjalistów potrafiących analizować informacje ekonomiczne i na ich podstawie trafnie formułować prognozy dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, branży, rynku krajowego i globalnego.


Praktyki

Studenci 2 roku studiów licencjackich odbywają obowiązkowe praktyki studenckie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, samorządach lokalnych, komórkach finansowych przedsiębiorstwa, biurach rachunkowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.


Program Studiów

I stopień

Rok I

socjologia – filozofia – psychologia –  technologia informacyjna  – mikroekonomia – statystyka opisowa – zarządzanie – rachunkowość – matematyka

Rok II

prawo – język obcy – ekonometria – międzynarodowe stosunki gospodarcze – makroekonomia – ubezpieczenia – finanse publiczne – finanse przedsiębiorstw – rynki finansowe – polityka społeczna – polityka gospodarcza – analiza ekonomiczna przedsiębiorstw – etyka biznesu

Rok III

język obcy – ekonomia integracji europejskiej – innowacyjna gospodarka – gospodarka regionalna – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

II stopień

Rok I

prawo gospodarcze – makroekonomia – wnioskowanie statystyczne – ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych – gospodarowanie kapitałem ludzkim – rynek kapitałowy i finansowy – przedmioty specjalnościowe – seminarium magisterskie

Rok II

ekonomia menedżerska – historia myśli ekonomicznej – ekonomia międzynarodowa – wykład monograficzny – przedmioty specjalnościowe – seminarium magisterskie


Skip to content