Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

Wykłady prowadzone są w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
(Instrukcja logowania na platforme Microsoft Teams)
Istnieje możliwość odbycia staży w miejscu pracy.

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje możliwość logowania!
Logowanie SMK – Logowanie – SMK (ezdrowie.gov.pl)

Trwa nabór.

(Instrukcja złożenia wniosku na kurs w SMK) – https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

Termin: listopad 2023r.

Cena: 400 zł

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku, do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:

 • teoria – (wykład – 50 godzin);
 • staż – (zajęcia praktyczne – 58 godzin).

Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu kształcenia, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Każdy uczestnik kursu po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego zgodne z załącznikiem 12 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniony personel pielęgniarski i położniczy po ukończeniu niniejszego kursu:

 1. Wykonanie zapisu EKG w spoczynku u osoby dorosłej.
 2. Ocena jakości zapisu EKG pod względem technicznym.
 3. Interpretacja prawidłowego elektrokardiogramu u osoby dorosłej według kryteriów rozpoznawczych.
 4. Różnicowanie podstawowych stanów oraz nieprawidłowości w zapisie EKG:
 • zaburzenia rytmu oraz przewodzenia;
 • niedokrwienie i martwica mięśnia sercowego;
 • ocena rytmu ze stymulatora;
 • zaburzenia elektrolitowe;
 • wpływ wybranych leków na zapis EKG.
 1. Założenie aparatu do całodobowego zapisu EKG – Holtera.
 2. Przygotowanie pacjenta dorosłego do wykonania testu wysiłkowego.
 3. Pomiar ciśnienia i tętna podczas testu wysiłkowego.
 4. Ocena zapisu EKG na monitorze.

Szczegółowy program kształcenia dostępny na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) –  do pobrania tutaj (klik)

Zapraszamy!

Skip to content