Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

– stacjonarne 6-semestralne

– niestacjonarne 6-semestralne

Specjalności:

– bezpieczeństwo i porządek publiczny

– zarządzanie kryzysowe

Studia II stopnia (magisterskie):

– stacjonarne 4-semestralne

– niestacjonarne 4-semestralne

Bloki tematyczne:

– bezpieczeństwo społeczne

– bezpieczeństwo w administracji publicznej

Koszt studiów dostępny jest tutaj: Koszty nauki

Formularz rekrutacyjny online dostępny jest tutaj: Wypełnij ankietę online

Przejdź na stronę Wydziału Prawa i Bezieczeństwa: Wydział Prawa i Bezpieczeństwa

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ma charakter interdyscyplinarny. Studenci zdobywają ogólną wiedzę z zakresu prawa i administracji, organizacji i zarządzania, psychologii, socjologii itp., w powiązaniu ze specjalistyczną, praktyczną wiedzą o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, zdrowia, życia i mienia obywateli, bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego i utrzymania porządku publicznego. Uczą się jak zarządzać bezpieczeństwem imprez masowych, reagować w sytuacjach zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych, katastrof, aktów terroryzmu i zaburzeń społecznych. Poznają sposób działania służb mundurowych i innych organów odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę porządku publicznego.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studiów I stopnia:

Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych, które posiadają komórki zarządzania kryzysowego, służbach mundurowych: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Gminne itp. Perspektywy zatrudnienia tworzy również prężnie rozwijający się rynek usług świadczony przez podmioty prywatne, wyspecjalizowane w ochronie osób i mienia.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studiów II stopnia:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu praktycznym będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego.Będzie rozumiał i umiał analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent dysponował będzie podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury. Ponadto będzie znał podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent będzie znał zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie. Znał będzie zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Dysponował będzie wiedzą w zakresie rozwiązywania prostych problemów zawodowych oraz będzie potrafił uczestniczyć w pracy zespołowej.

Absolwenci mogą ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach państwowych i samorządowych, które posiadają komórki zarządzania kryzysowego, służbach mundurowych: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Gminne itp. Perspektywy zatrudnienia tworzy również prężnie rozwijający się rynek usług świadczony przez podmioty prywatne, wyspecjalizowane w ochronie osób i mienia.

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

I stopień

Rok I
filozofia – podstawy ekonomii – historia ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego – psychologia – socjologia – nauka o państwie i prawie – bezpieczeństwo państwa – prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych – kryminologia i kryminalistyka – zwalczanie przestępczości – bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie – bezpieczeństwo ekonomiczne – ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Rok II
organizacja i zarządzanie – ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów – bezpieczeństwo społeczności lokalnych – bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni – zwalczanie terroryzmu – zarządzanie w sytuacjach kryzysowych –– przedmioty specjalnościowe

Rok III
administracja a bezpieczeństwo państwa – organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

II stopień

I rok – filozofia bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, psychologia zagrożeń, organizacje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, logistyka i zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesne zagrożenia terroryzmem kryminalnym i gospodarczym w Polsce

II rok – ochrona informacji niejawnych, ochrona ludności i obrona cywilna, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za zapewnienie jakości

Praktyki

Praktyki organizowane są w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w służbach mundurowych i innych instytucjach, których działalność skierowana jest na zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zniżki:

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM  – 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia – 50 % zniżki

.

Dla studenta:

Strategia Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa | DOC

Porozumienie z Komendą Główną Policji w Warszawie | DOC

Program studiów bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia | DOC

Program studiów bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia | DOC

Deklaracja wyboru specjalności BWH 2021 | PDF

Zarządzenie w sprawie zasad wyboru specjalności (nr 7/2021) BWH 2021 | PDF

Ogłoszenie w sprawie określenia terminu i formy wyboru specjalnośći BWH 2021 | PDF

Ogłoszenie w sprawie wyboru promotora | DOC

Zarządzenie w sprawie wyboru promotora | DOC

Karta wyboru modułów kształcenia – studia II stopnia | PDF

Ogłoszenie dot. seminarium licencjackiego | DOC

Zarządzenie w sprawie wyboru seminarium | DOC

Oferta promotorska | DOC

Zarządzenie w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I-go stopnia | DOC

Wykaz opiekunów Wydział Prawa i Bezpieczeństwa 2021/2022 | DOC

Praktyki

Wykaz miejsc do odbywania praktyk zawodowych | DOC

Zarządzenie dot. praktyk studenckich | DOC

Egzamin dyplomowy

Zarządzenie w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I-go stopnia | PDF

Regulamin egzaminu dyplomowego | DOC

Zagadnienia praktyczne na studia I stopnia (licencjat) | DOC

Praca dyplomowa

Standardy pracy dyplomowej  | DOC

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa w sprawie zatwierdzenia zmian w „Standardach Pracy Dyplomowej” | DOC

Forma pracy dyplomowej | DOC

Forma pracy dyplomowej studia II stopnia | DOC

Pierwsza strona pracy dyplomowej studia I stopnia | DOC

Pierwsza strona pracy dyplomowej studia II stopnia | DOC

Prośba o udostępnienie materiałów/informacji | DOC

Oświadczenie dot. praw autorskich | DOC

Fiszka bibliograficzna | DOC

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w j. angielskim | DOC

Pytania na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2021/2022 | DOC

Regulamin | PDF

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej | DOC.

Karta obiegowa | DOC

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego | DOC