Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Endoskopia dla pielęgniarek

Endoskopia dla pielęgniarek

Wykłady prowadzone są w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
(Instrukcja logowania na platforme Microsoft Teams)
Istnieje możliwość odbycia staży w miejscu pracy.

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje możliwość logowania!
Logowanie SMK – Logowanie – SMK (ezdrowie.gov.pl)

Trwa nabór.
(Instrukcja złożenia wniosku na kurs w SMK) – https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

Termin: marzec – kwiecień 2024 r.

Cena: 490 zł

Cel kształcenia:

Przygotowanie personelu pielęgniarskiego do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 133 godziny dydaktyczne, w tym:

 • teoria – (wykład – 63 godziny);
 • staż – (zajęcia praktyczne – 70 godzin).

Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu kształcenia, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Każdy uczestnik kursu po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego zgodne z załącznikiem 12 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których uprawniony jest personel pielęgniarski po ukończeniu niniejszego kursu:

 1. Planowanie i realizacja opieki nad pacjentem poddawanym procedurze endoskopowej.
 2. Przygotowywanie aparatury i dodatkowego instrumentarium do procedur endoskopowych.
 3. Asystowanie do diagnostycznych i terapeutycznych procedur endoskopowych.
 4. Dekontaminacja aparatury i sprzętu wielorazowego.
 5. Zabezpieczanie i utrwalanie materiału pobranego od pacjenta do badań mikrobiologicznych, cytologicznych i histopatologicznych.
 6. Prowadzenie dokumentacji medycznej.
 7. Współuczestniczenie w elektronicznej archiwizacji danych w celach naukowych.
 8. Edukacja chorego i rodziny w zakresie przygotowywania się do badań i zabiegów endoskopowych. 9. Zapobieganie powikłaniom związanym z badaniami i zabiegami endoskopowymi.
 9. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z pracą w pracowni endoskopii

Szczegółowy program kształcenia dostępny na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) –  do pobrania tutaj (klik)

Zapraszamy!

Skip to content