Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku.

Studia w ofercie:

Jednolite studia magisterskie:

– stacjonarne 10-semestralne

– niestacjonarne 10-semestralne

Koszt studiów dostępny jest tutaj: Koszty nauki

Formularz rekrutacyjny online dostępny jest tutaj: Wypełnij ankietę online

Przejdź na stronę Wydziału Prawa i Bezieczeństwa: Wydział Prawa i Bezpieczeństwa

Studia na kierunku prawo przygotowują do wykonywania zawodów prawniczych. Program studiów jest oparty na klasycznych wzorcach europejskich; wykorzystuje uniwersytecką formułę studiów ukierunkowaną na przygotowanie do pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i gospodarce. Oznacza to m.in. umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania i stosowania przepisów, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania karnego, prawa konstytucyjnego, handlowego, finansowego oraz prawa UE.

Absolwent kierunku Prawo:

Absolwent kierunku prawo przygotowany jest do podjęcia aplikacji: sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej lub radcowskiej oraz do wykonywania zawodów prawniczych takich jak m.in. specjalista do spraw prawnych w urzędach administracji rządowej i samorządowej, działach prawnych przedsiębiorstw, banków oraz firm ubezpieczeniowych.

Studia na kierunku prawo kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra w zakresie prawa.


Absolwentom, którzy uzyskali tytuł zawodowy magistra na Wydziale Prawa WSEPiNM w Kielcach przysługują te same uprawnienia, co absolwentom uczelni publicznych. Mogą oni odbywać aplikacje: sądową, prokuratorską, adwokacką, notarialną lub radcowską i podejmować pracę zgodną z kierunkiem studiów.

Praktyki zawodowe:

Wiedzę teoretyczną, uzyskaną na zajęciach dydaktycznych, uzupełniają o doświadczenia i umiejętności praktyczne zdobywane w trakcie studenckich praktyk zawodowych na 3. i 4. roku studiów, które odbywają m.in. w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, organach administracji rządowej i samorządowej itp.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

Rok I
prawoznawstwo – historia ustroju i prawa w Polsce – powszechna historia ustroju i prawa – łacińska terminologia prawnicza – prawo rzymskie – logika prawnicza – prawo konstytucyjne – filozofia – socjologia – podstawy psychologii – podstawy ekonomii

Rok II
prawo karne – prawo cywilne – prawo administracyjne – doktryny polityczno-prawne – prawo zamówień publicznych – etyka prawnicza – prawo wyznaniowe – ochrona własności intelektualnej – prawo dowodowe

Rok III
prawo cywilne – postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – postępowanie karne – prawo handlowe – prawo rolne – ochrona konkurencji – prawo wykroczeń

Rok IV
prawo gospodarcze publiczne – postępowanie cywilne – prawo finansowe i finansów publicznych – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – prawo egzekucyjne – kryminologia – kryminalistyka – prawo karne wykonawcze seminarium magisterskie

Rok V
prawo ochrony środowiska – europejskie postępowanie cywilne – teoria i filozofia prawa – prawo międzynarodowe prywatne – etyka prawnicza – medycyna sądowa – bloki przygotowujące do aplikacji (blok cywilistyczny, blok prawa gospodarczego, blok prawa karnego, blok prawa administracyjnego i finansowego)

Zniżki:

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM  – 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia – 50 % zniżki
Prawo K

Dla studenta:

Strategia Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa | DOC

Programu studiów | DOC

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Prawa WSPiNM w sprawie określenia terminu i formy wyboru bloków tematycznych | PDF

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa WSEPiNM w sprawie zasad wyboru bloków tematycznych | PDF

Deklaracja (bloki tematyczne) do pobrania | PDF

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Prawa WSPiNM w sprawie określenia terminu i trybu zapisów na przedmioty fakultatywne | PDF

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa WSPiNM w sprawie zasad zapisów i zaliczania przedmiotów fakultatywnych (grupa D) | PDF 

Deklaracja dot. przedmiotów fakultatywnych (semestr 3) | PDF

Deklaracja dot. przedmiotów fakultatywnych (semestr 4) | PDF

Oferta promotorska | DOC

Ogłoszenie dot. seminarium magisterskiego | DOC

Zarządzenie w sprawie seminarium magisterskiego | DOC

Wykaz opiekunów Wydział Prawa i Bezpieczeństwa 2021/2022 | DOC

Praktyki studenckie

Wykaz instytucji, w których studenci Wydziału Prawa mogą odbywać praktyki studenckie | DOC

Zarządzenie dot. praktyk studenckich | DOC

Porozumienie z kancelarią – możliwość odbycia praktyk | PDF

Porozumienie Seris Konsalnet Holding – możliwość odbycia praktyk | PDF

Seminaria magisterskie

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa w sprawie zasad wyboru seminariów magisterskich | DOC

Ogłoszenie w sprawie określenia terminu i formy wyboru seminariów magisterskich na kierunku prawo | DOC

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Standardy pracy dyplomowanej | DOC

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa w sprawie zatwierdzenia zmian w „Standardach Pracy Dyplomowej” | DOC

Pytania na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2021/2022 | DOC

Regulamin | PDF

Regulamin pisania pracy | DOC

Regulamin dyplomowania | DOC

Prośba o udostępnienie materiałów/informacji | DOC

Forma pracy dyplomowej | DOC

Forma pracy dyplomowej – pierwsza strona | DOC

Oświadczenie dot. praw autorskich | DOC

Fiszka bibliograficzna | DOC

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy | DOC

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę euczelnia w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej | DOC

Karta obiegowa | DOC

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego | DOC