Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

– stacjonarne 6-semestralne

– niestacjonarne 6-semestralne

Specjalności:

– administracja publiczna

– administracja gospodarcza

– administracja jednostek samorządu terytorialnego

Koszt studiów dostępny jest tutaj: Koszty nauki

Formularz rekrutacyjny online dostępny jest tutaj: Wypełnij ankietę online

Przejdź na stronę Wydziału Prawa i Bezieczeństwa: Wydział Prawa i Bezpieczeństwa

Studia na kierunku administracja przygotowują przede wszystkim do pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji państwowej i samorządowej, dlatego duży nacisk kładzie się na znajomość prawa administracyjnego i procedur administracyjnych, zasad interpretacji i stosowania przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Specyfika działania jednostek administracji różnych szczebli wymaga również rozległej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, ekonomii, finansów publicznych, kierowania zespołami ludzkimi itp.

Absolwent kierunku Administracja:

Ukończenie kierunku administracja stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, jak również w innych instytucjach zapewniających funkcjonowanie administracji publicznej – ZUS, urzędy pracy, PIP, urzędy skarbowe, regionalne izby obrachunkowe, PIH itp. Postępująca integracja europejska stwarza również możliwości ubiegania się o pracę w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe pozwalają skonfrontować wiedzę teoretyczną, zdobytą w trakcie studiów, z realiami funkcjonowania jednostek administracyjnych oraz uzupełnić ją o umiejętności niezbędnie w pracy urzędnika. Realizowane są w instytucjach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli.

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

Rok I
filozofia – podstawy zarządzania – ochrona środowiska – postępowanie administracyjne w wybranych krajach – prawo konsumenckie i ochrona rynku – e-administracja – podstawy prawoznawstwa – nauki o administracji – historia administracji – konstytucyjny system organów państwowych – prawo administracyjne – podstawy ekonomii – Prawo cywilne i umowy w administracji – prawo pracy i prawo urzędnicze – finanse publiczne i prawo finansowe – socjologia i metody badań socjologicznych – zamówienia publiczne – statystyka z demografią

Rok II
Polska w UE – ochrona własności intelektualnej – prawo administracyjne – postępowanie administracyjne – organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – publiczne prawo gospodarcze – legislacja administracyjna – postępowanie egzekucyjne w administracji – techniki negocjacji i mediacji w administracji – ustrój samorządu terytorialnego – przedmioty specjalnościowe

Rok III
psychologia – prawo międzynarodowe – globalizacja a fundusze publiczne – nowoczesne formy finansowania jst; prospekty emisyjne – sytuacja finansów publicznych w świecie; analiza empiryczna – systemy administrowania rynkiem pracy – prawo karne i prawo wykroczeń – instytucje i źródła prawa w UE – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

Zniżki:

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM  – 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia – 50 % zniżki