Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku (studia I stopnia).

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kierunku (studia II stopnia).

Pozytywna ocena kierunku dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

– stacjonarne 6-semestralne

– niestacjonarne 6-semestralne

Specjalności (moduły kształcenia do wyboru):
– e-commerce (handel w sieci) NOWOŚĆ!
– ekonomia w biznesie NOWOŚĆ!
– ekonomika przedsiębiorstwa
– ekonomia sektora publicznego
– ekonomika turystyki i hotelarstwa

 

Studia II stopnia (magisterskie):

– stacjonarne 4-semestralne

– niestacjonarne 4-semestralne

Specjalności (moduły kształcenia do wyboru):
– controling i rachunkowość
– ekonomia menedżerska
– ekonomika sektora publicznego
– ekonomika turystyki i rekreacji
– ekonomika i organizacja ochrony zdrowia

Koszt studiów dostępny jest tutaj: Koszty nauki

Formularz rekrutacyjny online dostępny jest tutaj: Wypełnij ankietę online

Przejdź na stronę Wydziału Ekonomii i Zarządzania: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Celem kształcenia praktycznego na Kierunku Ekonomia jest przygotowanie studentów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Kształcenie na kierunku Ekonomia oraz sposób realizacji zajęć są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja i digitalizacja procesów gospodarczych oraz społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji przyszłych pracowników.

Absolwenci kierunku Ekonomia mają atrakcyjne perspektywy zawodowe. Interdyscyplinarny charakter nauczania realizowany w trakcie studiów umożliwia absolwentom zdobycie kompetencji niezbędnych w pracy na różnych stanowiskach w gospodarce m.in. takich jak: główny ekonomista, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca ekonomiczno – finansowy, menedżer ds. rozwoju przedsiębiorstwa, pracownik firmy consultingowej czy pracownik administracyjny w firmach sektora państwowego i prywatnego.

Możliwości zatrudnienia absolwentów ekonomii obejmuje m. in. następujące podmioty gospodarcze:
• przedsiębiorstwa prywatne i państwowe,
• korporacje, samorządy,
• branże innowacyjne,
• administracja państwowa i rządowa,
• własna działalność gospodarcza.

Absolwent kierunku ekonomia studiów I stopnia:

Studia na kierunku ekonomia o specjalności e-commerce ( handel w sieci) nakierowane są na zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie realizacji projektów i procesów ekonomicznych niezbędnych do prowadzenia własnego biznesu w sieci zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Specjalność jest propozycją dla osób które planują doradztwo lub prowadzenie działalności firmy w sieci .

Wybrane przedmioty:
– Budowanie modeli biznesowych na rynku e-commerce
– Technologie informatyczne w projektach e-commerce
– Prawo w handlu elektronicznym
– E- Logistyka
– Zarządzanie projektami na rynku e-commerce
– Strategie marketingowe oraz narzędzia komunikowania
– Budowanie marki oraz tożsamości produktów w sieci
– Bezpieczeństwo i administracja sieci w e-commerce

Studia na kierunku ekonomia o specjalności ekonomia w biznesie nakierowane są na zdobycie przez studentów nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim, praktycznych umiejętności i kompetencji, niezbędnych do prowadzenia własnego biznesu i/lub pracy w przedsiębiorstwach (dużych i z sektora MŚP) zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Studenci nie tylko nauczą się jak funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, ale nabędą też umiejętności niezbędne do własnego rozwoju oraz sprawnego poruszania się w świecie biznesu.

Wybrane przedmioty:
– strategie rozwoju biznesu
– ekonomia menedżerska
– analiza decyzyjna
– coaching biznesowy
– negocjacje biznesowe
– komunikacja w biznesie
– przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
– kreatywność w biznesie

Absolwent studiów I stopnia o specjalności ekonomika przedsiębiorstwa jest dobrze przygotowany do rozwiązywania problemów ekonomicznych i podejmowania racjonalnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania jednostką gospodarczą. Posiada wiedzę ekonomiczną, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi współczesnego przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych ekonomicznych modeli zachowań jednostek gospodarczych w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Jest specjalistą dobrze poruszającym się w obszarze analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w oparciu o znajomość dostępnych i tworzonych źródeł informacji i sprawozdawczości finansowej, z aktywnym wykorzystaniem informatyki oraz wyposażonym w umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych przy stosowaniu narzędzi/metod ekonomicznych, pozwalających maksymalizować oczekiwany efekt, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.
Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych, na stanowiskach niższych i średnich szczebli zarządzania. Absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ukończenie specjalności daje dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Absolwent studiów I stopnia o specjalności ekonomia sektora publicznego jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty w jednostkach sektora publicznego oraz firmach świadczących usługi użyteczności publicznej i realizujących zamówienia na rzecz tego sektora. Specyfika programu studiów tej specjalności sprzyja rozwijaniu umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów ekonomicznych w ramach różnorodnych usług użyteczności publicznej świadczonych przez formy organizacyjno-prawne funkcjonujące w sektorze finansów publicznych. Moduły przedmiotów tej specjalności są ukierunkowane na przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania teorii i narzędzi ekonomii w analizach funkcjonowania jednostek i instytucji publicznych.
Absolwent specjalności ekonomia sektora publicznego jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach sektora publicznego – w administracji centralnej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, organizacjach non-profit, głównie na stanowiskach niższych i średnich szczebli zarządzania. Ukończenie specjalności daje dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Absolwent studiów I stopnia o specjalności ekonomika turystki i hotelarstwa jest dobrze przygotowany do pracy w sektorze turystycznym, jednostkach administracji rządowej i samorządowej działającej na rzecz turystyki a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w branży turystyki. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomiki turystyki, agroturystki, marketingu w turystyce a także praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem, organizacją i obsługą ruchu turystycznego w tym zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa turystycznego.

Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w jednostkach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, szkoleniowych i doradczych. Podejmują pracę w takich zawodach jak: ekonomista, księgowy, pracownik administracyjny, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego. Studia dają też dobre przygotowanie do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i ma możliwość kontynuacji studiów II  stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

 

 

Absolwent kierunku ekonomia studiów II stopnia:

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomika i organizacja ochrony zdrowia posiada wiedzę na temat funkcjonowania modelu systemu opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do racjonalnego gospodarowania zasobami jednostek ochrony zdrowia a także kierowania nimi. Absolwent zna i potrafi wykorzystywać metody służące analizie i ocenie finansowej podmiotów systemu ochrony zdrowia, umie rozpoznawać, analizować i oceniać procesy i zjawiska ekonomiczne w nich zachodzące.Zatrudnienie absolwenta tej specjalności możliwe jest w publicznej i niepublicznej sferze ochrony zdrowia. Zakres uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwala na podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych, w działach kadr, księgowości,  w zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, podmiotach nadzoru sanitarnego, jednostkach z zakresu ochrony zdrowia na szczeblu rządowym, jak i samorządowym. 

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomika sektora publicznego posiada poszerzoną wiedzę w zakresie ekonomiki sektora publicznego, która stwarza możliwości podejmowania pracy w organizacjach sektora publicznego zarówno w administracji państwowej, jak i samorządowej. Posiada wiedzę o typach organizacji sektora publicznego oraz sektora non-profit (które realizują cele publiczne), a także o normach i regułach rządzących tymi organizacjami. Absolwent posiada wiedzę o relacjach pomiędzy organizacjami sektora publicznego oraz ich interesariuszami z innych sektorów. Absolwent zna podobieństwa i różnice pomiędzy organizacjami sektora publicznego i prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonowania organizacji publicznych oraz identyfikuje i wskazuje możliwości sprawnego zarządzania w organizacjach sektora publicznego. 
Absolwent specjalności posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych wpływających na funkcjonowanie organizacji sektora publicznego. Posiada również umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego w praktyce funkcjonowania administracji publicznej. Osoba kończąca specjalność potrafi współdziałać w relacjach wewnątrz- i międzysektorowych uwzględniając złożoność i specyfikę sektora publicznego. Absolwent potrafi gromadzić informacje wtórne oraz posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych i opracowań z wykorzystaniem ujęć teoretycznych. Absolwent specjalności potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy uwzględniając wymogi i ograniczenia sfery publicznej, zdaje sobie sprawę, że dynamika otoczenia organizacji publicznych, jak i ciągłe zmiany w samej administracji wymagają ciągłego uczenia się – uzupełniania i doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu osoby zatrudnionej w sektorze publicznym.

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomika turystyki i rekreacji posiada ogólną wiedzę na temat miejsca turystyki w gospodarce narodowej i regionalnej, jej wpływu na rozwój gospodarczy również poprzez dynamizowanie rozwoju innych branż. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie obszarów zagadnień takich jak: ekonomika turystyki jako dyscyplina nauki, turystyka jako element międzynarodowych stosunków gospodarczych, charakter rynku turystycznego, specyfika pobytu i podaży w turystyce i rekreacji, konsumpcja turystyczna ludności, ceny usług turystycznych i rekreacyjnych – zasady i sposoby ich ustalania, inwestycje w turystyce i ich znaczenie dla gospodarki, analiza ekonomiczna i planowanie działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji. Absolwent specjalności ekonomika turystyki i rekreacji jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji rządowej i samorządowej działających na rzecz turystyki i rekreacji, a także w szeroko rozumianym sektorze atrakcji turystycznych.

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia o specjalności ekonomia menedżerska posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające mu podejmowanie optymalnych decyzji ekonomicznych na różnych etapach gospodarowania w warunkach wzmożonej konkurencji, dużej zmienności otoczenia, niepewności i ryzyka. Absolwent potrafi analizować uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne niezbędne do budowania prognoz gospodarczych. Zna metody stosowane przy dokonywaniu właściwych wyborów ekonomicznych, korzystnych dla danego podmiotu gospodarczego. Ponadto posiada wiedzę z zakresu psychologii pracy menedżera. Przede wszystkim zna metody funkcjonowania w warunkach stresowych i radzenia sobie z nadmiernym stresem towarzyszącym pracy menedżera. Kluczowym elementem kształcenia w ramach specjalności ekonomia menedżerska jest zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, istotnych dla przyszłego funkcjonowania w roli menedżera, osoby odpowiedzialnej za i/lub wspomagającej strategiczny proces decyzyjny. Absolwenci specjalności ekonomia menedżerska są przygotowani w szczególności do pracy na stanowiskach kierowniczych na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, instytucji finansowych, instytucji publicznych, a także do pracy w charakterze doradców ekonomicznych. Specjalność ekonomia menedżerska powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej globalnej gospodarki na specjalistów – menedżerów potrafiących nie tylko podejmować strategiczne decyzje w warunkach burzliwego otoczenia gospodarczego, ale również specjalistów potrafiących analizować informacje ekonomiczne i na ich podstawie trafnie formułować prognozy dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, branży, rynku krajowego i globalnego.

Controlling i rachunkowość to specjalność ciesząca się wśród studentów niesłabnącą popularnością. Bowiem  zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności istnieje  w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od dziedziny gospodarki. Specjalność została przygotowana w celu wszechstronnego i profesjonalnego przygotowania przyszłych pracowników zawodów ściśle związanych z rachunkowością oraz tych, które wykorzystują wiedzę z dziedziny księgowości do zarządzania przedsiębiorstwem. Specjalność controlling i rachunkowość uczy stosowania współczesnych narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstw, m.in. technik informacyjnych w rachunkowości. Kształcenie obejmuje treści związane z problematyką ekonomiczną, szczególnie zagadnieniami gospodarki oraz analizy i kontroli finansowej. Controlling finansowy jest ściśle związany z umiejętnością planowania działalności i jej bieżącej analizy, staje się podstawą funkcjonowania jednostek gospodarczych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.
Studenci zdobywają także doświadczenie podczas praktyk studenckich, które są integralną częścią edukacji.
Absolwenci specjalności controling i rachunkowość są kompleksowo przygotowani do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Specjalizują się w analizie i interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa oraz posiadają umiejętności wdrażania nowoczesnych i efektywnych metod zarządzania zasobami firmy.
Perspektywy zawodowe 
Absolwent po studiach może pracować jako:

– analityk finansowy

– asystent doradcy finansowego

– specjalista do spraw controlingu i zarządzania finansami przedsiębiorstwa

– specjalista do spraw planowania  przychodów i wydatków

– specjalista w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

I stopień

Rok II
socjologia – filozofia – psychologia –  technologia informacyjna  – mikroekonomia – statystyka opisowa – zarządzanie – rachunkowość – matematyka

Rok II
prawo – język obcy – ekonometria – międzynarodowe stosunki gospodarcze – makroekonomia – ubezpieczenia – finanse publiczne – finanse przedsiębiorstw – rynki finansowe – polityka społeczna – polityka gospodarcza – analiza ekonomiczna przedsiębiorstw – etyka biznesu

Rok III
język obcy – ekonomia integracji europejskiej – innowacynja gospodarka – gospodarka regionalna – przedmioty specjalnościowe – seminarium dyplomowe

II stopień

Rok I

prawo gospodarcze – makroekonomia – wnioskowanie statystyczne – ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych – gospodarowanie kapitałem ludzkim – rynek kapitałowy i finansowy – przedmioty specjalnościowe – seminarium magisterskie

Rok II
ekonomia menedżerska – historia myśli ekonomicznej – ekonomia międzynarodowa – wykład monograficzny – przedmioty specjalnościowe – seminarium magisterskie

 

Praktyki

Studenci 2 roku studiów licencjackich odbywają obowiązkowe praktyki studenckie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, samorządach lokalnych, komórkach finansowych przedsiębiorstwa, biurach rachunkowych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Zniżki:

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM  – 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia – 50 % zniżki
ekonomia kopia

 

 

Dla studenta:

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku ekonomia – studia II stopnia | DOC

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku ekonomia – studia I stopnia | DOC

Praktyki Studenckie

Kryteria doboru i oceny Instytucji | PDF

Praca dyplomowa

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i procesu dyplomowania | DOC

Prośba o udostępnienie materiałów niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej | DOC

Forma pracy magisterskiej | DOC

1 strona pracy magisterskiej | DOC

Oświadczenie dot. praw autorskich | DOC

Fiszka | DOC

Wniosek o wydanie dyplomu w j. angielskim | DOC

Pytania na egzamin dyplomowy – studia II stopnia | DOC

Pytania na egzamin dyplomowy – studia I stopnia | DOC

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej | DOC

Karta obiegowa | DOC

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego | DOC