Akredytacja dla kierunku kształcenia Pielęgniarstwo II stopień.

Akredytacja dla kierunku kształcenia Pielęgniarstwo I stopień.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

– stacjonarne 6-semestralne

– stacjonarne w formie zjazdów 7-semestralne

Studia II stopnia (magisterskie):

– stacjonarne 4-semestralne

– niestacjonarne 4-semestralne

Koszt studiów dostępny jest tutaj: Koszty nauki

Formularz rekrutacyjny online dostępny jest tutaj: Wypełnij ankietę online

Przejdź na stronę Wydziału Nauk Medycznych: Wydział Nauk Medycznych

Absolwent kierunku pielęgniarstwo studiów I stopnia:

Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej/podmiotach leczniczych, w tym w lecznictwie zamkniętym, specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Absolwent I stopnia kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo studiów II stopnia:
1) zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;
2) standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;
3) mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania;
4) wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
5) zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;
6) rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;
7) problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej;
8) uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych;
9) regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
10) metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia;
11) wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych;
12) kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;
13) zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;
14) uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań;
15) metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego.
W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
1) monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne;
2) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
3) dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień;
4) opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu;
5) samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;
6) koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
7) ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia;
8) udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;
9) tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej;
10) stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej;
11) określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej;
12) komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;
13) organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;
14) prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki;
15) wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;
16) zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;
17) stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.

Absolwent II stopnia kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty:

I stopień

Radiologia – Anatomia – Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – Badania naukowe w pielęgniarstwie – Badania fizykalne – Biochemia i biofizyka – Dietetyka – Etyka zawodu pielęgniarki – Farmakologia – Fizjologia – Genetyka – Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne  – Język Angielski – Język migowy  – Mikrobiologia i parazytologia – Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Opieka paliatywna – Organizacja pracy pielęgniarskiej – Patologia – Pedagogika – Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – Podstawowa opieka zdrowotna – Podstawy pielęgniarstwa – Podstawy ratownictwa medycznego – Prawo medyczne – Promocja zdrowia – Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne – Psychologia – Podstawy rehabilitacji – Seminarium dyplomowe – Socjologia – System informacji w ochronie zdrowia – Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej – Zakażenia szpitalne – Zdrowie publiczne

II stopień:

Badania naukowe w pielęgniarstwie – Choroba nowotworowa, leczenie żywieniowe, ból – Choroby endokrynologiczne i metaboliczne w różnych grupach wiekowych – Choroby układu moczowo-płciowego w różnych grupach wiekowych oraz dializoterapia – Dydaktyka medyczna – Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej – Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych – Edukacja zdrowotna osób starszych i rodzin – Endoskopia – Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych – Gastroenterologia z uwzględnieniem problemów chorych w różnych grupach wiekowych – Holistyczne aspekty pracy pielęgniarskiej – Informacja naukowa – Język angielski – Koordynowana opieka zdrowotna – Leczenie nerkozastępcze, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna – Niewydolność krążenia  i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność oddechowa – Nowoczesne techniki diagnostyczne – Opieka onkologiczna – Pielęgniarstwo onkologiczne – Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej – Pielęgniarstwo wielokulturowe – Podstawowa opieka zdrowotna – Podstawy psychoterapii – Poradnictwo w pielęgniarstwie – Pracownia endoskopowa – Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych – Prawo w praktyce pielęgniarskiej – Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne – Psychologia zdrowia – Rany przewlekłe i przetoki – Schorzenia dermatologiczne w różnych grupach wiekowych – Statystyka medyczna – Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej – Wybrane schorzenia neurologiczne związane z wiekiem – Wybrane zagadnienia z kardiologii oraz elementy kardiochirurgii – Wypisywanie recept i zleceń na środki ortopedyczne i specjalnego przeznaczenia żywieniowego – Zaburzenia układu nerwowego – Zaburzenia zdrowia psychicznego – Zarządzanie w pielęgniarstwie PZ – Zarządzanie w pielęgniarstwie

Praktyki:

Praktykę zawodową student realizuje w placówkach leczniczo-opiekuńczych o specyfice zgodnej z zakresem i programem praktyki, po uzyskaniu przez studenta zgody danej placówki na jej odbywanie. Opiekunem zaliczającym praktykę w oddziale powinna być pielęgniarką pracująca w danym oddziale/jednostce posiadająca prawo wykonywania zawodu i prezentująca odpowiednie kwalifikacje, których opis przedstawia odpowiedni załącznik do procedury organizacji praktyk i które są weryfikowane zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministerialnym przez Uczelnię. Studentki kierunku pielęgniarstwo wyjeżdżają na praktyki w ramach programu Erasmus+ klinika Beelitz pod Berlinem.

Zniżki:

Pakiet korzyści dla absolwentów WSEPiNM podejmujących kształcenia na studiach podyplomowych:

  • ulga za kontynuację nauki w WSEPiNM  – 25 % zniżki
  • ulga dla studentów WSEPiNM studiów II stopnia – 50 % zniżki
Studenci

Dla studenta:

Sylabusy Pielęgniarstwo I stopnia | ZIP

Sylabusy Pielęgniarstwo II stopnia | ZIP

Efekty Kształcenia I stopień | DOC

Efekty Kształcenia II stopień | DOC

Program Studiów II stopnia | PDF

Kształcenie praktyczne:

Ważne informacje dotyczące praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach!

  • Podania na praktyki oraz karty praktyk należy pobrać ze strony internetowej uczelni
  • Wpłaty dokonuje się w kasie uczelni
  • 2 egzemplarze podań oraz dowód wpłaty należy złożyć najpóźniej z datą rozpoczęcia praktyk w punkcie informacyjnym dla studenta (bud. Neurologii parter pok. nr 074) – nr tel.: 367 14 14
  • Podania nie będą podpisywane z datą wsteczną
  • Przed rozpoczęciem praktyk z uczelni należy pobrać zaświadczenie o szkoleniach BHP, PPOŻ oraz epidemiologiczne (wymagane do wglądu w dniu rozpoczęcia zajęć)
  • Koordynatorem praktyk jest Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Izabela Łapka.
  • Koordynatorem praktyk ze strony Uczelni WSEPiNM jest Pani Edyta Korus

Identyfikator Pielęgniarstwo | DOC

Harmonogram praktyk zawodowych studia I stopnia | DOC

Harmonogram praktyk zawodowych studia II stopnia | DOC

Regulamin kształcenia praktycznego | DOC

Zasady organizacji kształcenia praktycznego | DOC

Procedura organizowania praktyk zawodowych | PDF

Opiekun praktycznej nauki zawodu |  DOC

 Podania na praktyki:

Podania Piel N Zjazdy | PDF

Podania Piel L Zjazdy | DOC

Podania Piel L Stacjonarne | DOC

Podania Piel M Zjazdy | PDF

Podania Piel M Stacjonarne | PDF

Podania Piel M E i F | PDF

Podania Piel M E i F | PDF

Karty praktyk I stopnia:

Piel L, M i N Stacjonarne i Zjazdowe:

Karta praktyk sem 2 Piel L, M i N Stac i Zjazd I PDF

Karta praktyk sem 3 Piel L, M i N Stac i Zjazd I DOC

Karta praktyk sem 4 Piel L, M i N Stac i Zjazd | DOC

Karta praktyk sem 5 Piel L i M Stac | DOC

Karta praktyk sem 6 Piel L i M Stac | DOC

Karta praktyk sem 5 Piel L, M i N Zjazd | DOC

Karta praktyk sem 6 Piel L i M Zjazd | DOC

Karta praktyk sem 7 Piel L i M Zjazd | DOC

Karta praktyk sem 6 Piel N Zjazd | DOC

Karta praktyk sem 7 Piel N Zjazd | DOC

Karty praktyk II stopnia:

Karta praktyk sem 1 Piel M E i F I DOC

Karta praktyk sem 3 Piel M E I DOC

Karta praktyk sem 2 Piel M F | DOC

Karta praktyk sem 3 Piel M F | DOC

Karta praktyk sem 4 Piel M E i F | PDF

Wykaz placówek:

Wykaza placówek DPS | DOC

Wykaza placówek POZ | DOC

Wykaz placówek szpitale | DOC

Egzamin dyplomowy:

Regulamin egzaminu dyplomowego – studia I stopnia | DOC

Check Lista | DOC

Pytania na egzamin dyplomowy studia I stopnia – część teoretyczna |DOC |PDF

Regulamin egzaminu dyplomowego – studia II stopnia | DOC

Załącznik do Regulaminu egzaminu dyplomowego – studia II stopnia | DOC

Pytania na egzamin dyplomowy tok PielM E – studia II stopnia | DOC

Prośba o wyrażenie zgody na udostępnienie narzędzi badawczych do przygotowania pracy dyplomowej | DOC

Prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań i udostępnienie materiałów do przygotowania pracy dyplomowej | DOC

Dokumenty do egzaminu dyplomowego obowiązujące studentów studiów I i II stopnia:

Wykaz dokumentów do egzaminu dyplomowego | DOC

Forma pracy dyplomowej | DOC

Strona tytułowa- załącznik 1 | DOC

Fiszka bibliograficzna | DOC

Karta obiegowa | DOC

Oświadczenie dot. praw autorskich (jako ostatnia strona w pracy dyplomowej) | DOC

W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypominamy o konieczności złożenia pracy dyplomowej przez stronę istudent w formie pliku PDF. Instrukcja przesyłania elektronicznej pracy dyplomowej |DOC

Karta obiegowa | DOC

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego | DOC