Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Koło Młodych Ekonomistów

Koło Młodych Ekonomistów (KME) działa na uczelni od 13 lat i skupia chętnych studentów, przede wszystkim kierunku Finanse i rachunkowość, ale również kierunku Ekonomia, jak i Zarządzanie Coaching.

Główną myślą przewodnią działania KME, jest: rozwijanie zainteresowań wśród studentów nowoczesną wiedzą ekonomiczną.

Członkowie KME mają możliwość utrwalenia i stałego pogłębiania wiedzy ekonomicznej, poprzez bieżące śledzenie literatury fachowej z dziedziny finansów, rachunkowości oraz ekonomii, jak również obserwując aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w kraju i za granicą. Spotykając się z przedstawicielami świata nauki i praktykami życia gospodarczego, analizują konkretne fakty i zdarzenia gospodarcze, wyciągają wnioski, stawiają prognozy na przyszłość, jak również promują zawód ekonomisty w środowisku lokalnym.  Nabywają umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym, jak również w planowaniu przyszłości zawodowej.

Dzięki uczestnictwu w KME, studenci nabywają:
 • umiejętność logicznego myślenia;
 • łatwość kojarzenia faktów;
 • sprawność w rozwiązywaniu problemów;
 • umiejętność samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej;
 • sprawne poruszanie się w przepisach prawnych.

Pogłębiona wiedza ekonomiczna jest przydatna dla studentów biorących udział w Konkursach oraz egzaminach na Certyfikat Księgowego.

Do wymiernych efektów działania KME, można zaliczyć:
 • udział studentów w „Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla szkół wyższych”, organizowanym przez UJK w Kielcach. Do tej pory odbyło się VII jego edycji, gdzie studenci WSEPiNM, godnie reprezentowali uczelnię, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. VIII edycja w.w. Konkursu nie odbyła się z powodu epidemii koronawirusa;
 • od czterech lat, studenci WSEPiNM, obecnie ANS  uczestniczą w egzaminach na Certyfikat Księgowego, w ramach nawiązanej współpracy uczelni z Centrum Informacji Księgowej w Warszawie.

Za aktywne uczestnictwo studentów w w.w. egzaminach i zdawalność powyżej 90 proc., uczelnia otrzymała wyróżnienia za dwa lata oraz możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach praktycznych prowadzonych przez eksperta C.I.K., dla przyszłych, zainteresowanych w.w. egzaminem studentów.

Opiekunem koła naukowego na uczelni jest dr Grażyna Tatka, której zainteresowania związane są z finansami i rachunkowością, jak również zaangażowaniem w pracy dodatkowej ze studentami.

Jak to robimy?
 • na bieżąco śledzimy literaturę fachową z dziedziny ekonomii;
 • obserwujemy aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w kraju i za granicą;
 • spotykamy się i prowadzimy dyskusję z przedstawicielami świata nauki i życia gospodarczego;
 • analizujemy konkretne fakty i zdarzenia gospodarcze;
 • wyciągamy wnioski i stawiamy prognozy na przyszłość.
Co przez to osiągamy?
 • umiejętność logicznego myślenia;
 • łatwość kojarzenia faktów;
 • sprawność w rozwiązywaniu problemów.
Jakie są wymierne efekty tego działania?

Rokrocznie, nasi studenci biorą udział w „Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla szkół wyższych”. Do tej pory odbyło się Siedem jego edycji. W br. VIII edycja nie odbyła się z powodu epidemii koronawirusa.

Od 2019 r. nasi studenci przystępują egzaminu na certyfikat księgowego i z bardzo dobrymi wynikami go zdają.

Uczestniczą również w różnego rodzaju warsztatach naukowych.

Dokumentacja:

Skip to content